Район на действие на
ВИДЕОСАТ в област В. Търново


Община Велико Търновo
  Велико Търново
  Дебелец
  Килифарево
  Леденик
  Шемшево
  Присово
  Беляковец
  Пчелище


Община Полски Тръмбеш
  Полски Тръмбеш
  Климетово
  Раданово
  Петко Каравелово
  Полски Сеновец
  Куцина


Община Горна Оряховица
  Долна Оряховица

Община Свищов
  Свищов
  Вардим
  Царевец
  Козловец
  Овча Могила
  Хаджи Димитрово
Интернет

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Общи положения
  2. Права, задължения и отговорности на предприятието
  3. Права, задължения и отговорности на абонатите
  4. Такси, начини и срокове за плащане на услугите
  5. Ред за изменение на общите условия
  6. Решаване на спорове
  7. Прекратяване на взаимоотношенията между предприятието и абонатите; спиране на услугата при неплащане на дължими суми и други договорни нарушения от абонатите
  8. Обезщетяване на абонатите при неспазване на договорените задължения
  9. Допълнителни разпоредби


Интернет

СВАЛИ

Интернет Общи условия с абонатите на електронни съобщителни услуги

Интернет Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства

Интернет Ценова тарифа за предоставените електронни съобщителни услуги от "ВИДЕО САТ ТВ" ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С АБОНАТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Изготвени на основание Глава.14, Чл.226 от Закона за електронните съобщения, и във връзка с Чл.66 на същия закон, регламентиращ осъществяването на електронни съобщения при спазване на общи изисквания, както и в съответствие с Удостоверения за регистрация по Общи лицензии №201-04609/12.02.04 и 217-06332/10.05.07, издадени на “ВИДЕО САТ ТВ” ООД – гр.Велико Търново от Комисията за регулиране на съобщенията.

Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тези Общи условия на договора между Предприятието осъществяващо обществени електронни съобщения (наричано за краткост от тук нататък „Предприятието”) и неговите ползватели на електронни съобщителни услуги (наричани за краткост от тук нататък “Абонати”), се определят условията, реда и сроковете за предоставяне на електронни услуги на територията на гр.Полски Тръмбеш, гр.Килифарево ,с.Присово ,с.Шемшево ,с.Леденик ,с.Беляковец ,с.Куцина с.Полски Сеновец ,с.Климентово, с.Петко Каравелово , с.Раданаво.
2. Общите условия са задължителни за Предприятието и Абонатите.Договорът между тях се счита за сключен от датата на подписването му. 3. Цените на предоставяните електронни услуги от Предприятието се определят и изменят по реда на Закона за електронните съобщения, като за целта Предприятието изготвя ценови тарифи за предоставяните от него електронни услуги.
4. Предприятието публикува ценовите тарифи на предоставяните от него електронни услуги в WEB стрницата си в Интернет и в своите офиси.

Раздел втори
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предприятието има следните ПРАВА:
5. Предприятието има право да предоставя чрез електронната съобщителна мрежа следните електронни услуги:
  А/ Приемане на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията – основен пакет, разпространяван в аналогов вид съгласно телевизионните стандарти D, K и системите за цветна телевизия PAL и SECAM;
  Б/ Приемане на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията – цифров пакет, разпространяван в цифров вид по системата DVB-C;
  В/ Защитени услуги – услуги предоставени на основата на условен достъп до пакети цифрови радио- и телевизионни програми срещу допълнително възнаграждение;
  Г/ Извършване на електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на електронни услуги чрез нея;
  Д/ Достъп до Интернет;
  Е/ Пренос на сигнали за охранителна дейност;
  Ж/ Видео по поръчка;
  З/ Комбинирани електронни услуги предоставени в различни ценови пакети или тарифи;
  И/ Други електронни дейности на свободен режим.
6. Предприятието има право в предварително уточнено с Абонатите време, на достъп до имотите им с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от електронната съобщителна мрежа.
7. Предприятието има право да прекъсва временно предоставянето на услугите на Абонатите при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на електронната съобщителна мрежа.
8. Предприятието има право да разпространява телевизионни програми и/или предавания, които са от естество да увредят физическото, умственото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните единствено, когато същите са в кодиран вид и/или се излъчват между 23:00 и 6:00 ч. и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален знак през цялото време.
9. Предприятието има право при предоставяне или отдаване под наем на крайно електронно съобщително устройство на Абоната да изиска от него да издаде “Запис на заповед” в полза на Предприятието или да внесе депозит. При връщане на устройството Предприятието връща на Абоната издадената от него “Запис на заповед” или внесения депозит.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Предприятието: 10. Предприятието е длъжно да предоставя услуги на всички Абонати при условията на равнопоставеност. По отношение на определени категории Абонати (инвалиди, лица със специални социални нужди), Предприятието може да предоставя електронни услуги по предварително оповестени преференцялни условия.
11. Предприятието е длъжно да спазва минимален тримесечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в електронната съобщителна мрежа.
12. Предприятието е длъжно да спазва срока за включване на Абонатите към електронната съобщителна мрежа, който е три работни дни от датата на плащане на еднократната такса за свързване.
13. Предприятието е длъжно да осигурява непрекъсната, качествена и надеждна работа на електронната съобщителна мрежа – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
14. Предприятието е длъжно да приема на оповестен телефон и адрес уведомления за настъпили повреди в електронната съобщителна мрежа.
15. Предприятието е длъжно и носи отговорност за отстраняване на повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на електронната съобщителна мрежа в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините. При наличие лоши метеорологични условия или природни бедствия (наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари, токови удари и други). е възможно временно влошаване на качеството или пекъсване на някои от предоставяните електронни услуги.
16. Повреди в електронната съобщителна мрежа, появили се при нормални условия на работа, се отстраняват в срок от 48 часа.
17. Предприятието е длъжно редовно, своевременно, писмено или аудио-визуално да уведомява Абонатите за намерението си да извърши профилактични прегледи, ремонти, изменения в разположението на програмите по честотно разпределените канали в електронната съобщителна мрежа, както и срока на профилактичните прегледи и ремонти.
18. Предприятието е длъжно да уведомява, по описания в т.16. начин Абонатите относно ограничения и изисквания, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии.
19. Предприятието е длъжно да изгражда, поддържа и развива електронната съобщителна мрежа и да осъществява електронни съобщения в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
  • Безопасността на Абонатите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
  • Качеството на услугите.
19.1. Във всички случаи Предприятието не отговаря за вреди, причинени на крайни устройства на Абоната, пряко или косвено, от използването на информационни ресурси и софтуер или действия на трети лица, както и вследствие на природни бедствия (наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари, токови удари и други).
20. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 19 Предприятието е длъжно:
  • Да използва само електронни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
  • Да използва електронните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
  • Да използва технически изправни електронни устройства;
  • Да не изменя техническите характеристики на използваните електронни устройства.
21. Предприятието е длъжно да води регистър на постъпилите от Абонатите жалби и предложения.
22. Предприятието е длъжно да се произнесе по постъпилите жалби и предложения в едномесечен срок , считано от датата на получаването им.
ОТГОВОРНОСТ на Предприятието:
23. При виновно неизпълнение на задълженията си, Предприятието отговаря пред абонатите както следва:
  А/ При забава за включване, която не е по вина на Абонатa - Предприятието дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 10% от платената месечна такса. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на абонаментната такса за следващия месец.   Б/ За неотстранени повреди в електронната съобщителна мрежа и съоръженията към нея, в резултат на което Абоната не е могъл да ползва услугата повече от 7 дни през един календарен месец - Абонатът заплаща част от дължимата месечна такса, пропорционална на периода през който е ползвал услугата. Не е необходимо посочените дни да са последователни. 24. При неизпълнение на договорните задължения дължащо се на причини,за които Предприятието не носи отговорност, същият възстановява на Абоната 3 % от частта от месечната такса, пропорционална на периода, през който Абоната не е ползвал услугата.

Раздел трети
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АБОНАТИТЕ

Абонатите имат следните ПРАВА:
25. Абонатите могат да изискват от Предприятието, сключване на договор за ползване на всички електронни услуги предлагани от Предприятието.
26. Абонатите имат право да изискват от Предприятието качествено получаване на птедоставяните от него услуги.
27. Абонатите имат право на жалби до Предприятието.
28. Абонатите имат право на жалби и до Комисията за регулиране на съобщенията, когато са нарушени условията на Лицензията и Общите условия от страна на Предприятието.
29. Абонатите имат право да получават от Предприятието информация и отговори на поставени проблеми, свързани с ползването на услугите.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Абонатите:
30. Абонатите се задължават в предварително съгласувано с Предприятието време да му осигурят достъп до имотите си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на електронната съобщителна мрежа. С подписването на договора с Предприятието, Абонатът дава съгласието си да се ползват общи части на сградата, в която е разположен имота, включително защитни тръби, кабелни канали, слаботокова и коаксиална инфраструктура и др., с цел полагане на активни и пасивни елементи, кабели и абонатни отклонения. Абонатът урежда спорните въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.
31. Абонатите се задължават да заплащат определените от Предприятието такси по начин и в срокове за плащане посочени в раздел IV от Общите условия.
32. При просрочване на плащанията на месечните абонаментните такси, но не повече от 3 (три) месеца, Абонатите дължат неустойка към Предприятието в размер на 5% (пет процента) върху тези такси за всеки месец на просрочието.
33. Абонатите нямат право да извършват промени в абонатната мрежа на Предприятието.
34. Абонатите нямат право да подават сигнал на трети лица.
35. Абонатите трябва да оказват необходимото съдействие на Предприятието при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т.33 и т.34. Контролът се осъществява от упълномощени от Предприятието лица.
36. При желание за временно изключване от електронната съобщителна мрежа, Абонатът е длъжен да уведоми писмено Предприятието 15 дни преди желаната дата, като заплати такса за временно изключване, съгласно действащата към момента тарифа и съответстващата на срока на предизвестието изравнителна такса.
37. Абонатите са длъжни да спазват указанията, инструкциите и предписанията на Предприятието за правилно ползване на крайните устройства. При гръмотевични бури или други природни бедствия Абонатите се задължават своевременно да изключват всички кабели свързващи използваните от тях крайни устройства с електронната съобщителна мрежа на Предприятието, както и техните захранващи кабели от електрическата мрежа.
38. Абонатите са длъжни да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от Предприятието.
39. Абонатите са длъжни да заплащат определените от Предприятието цени по начин и в срокове за плащане, посочени в съответната ценова тарифа.
40. Абонатите са длъжни да заплащат месечните абонаментни такси и в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение.
41. Абонатите са длъжни да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до Предприятието за неизправно получаване или прекъсване на услугите.
ОТГОВОРНОСТ на Абонатите:
42. За неспазване на гореупоменатите задължения, както и в случаите когато със свои умишлени действия предизвикат повреди в електронната съобщителна мрежа, Абонатите носят отговорност.
43. Абонатите носят пълната отговорност за ограничаване достъпа на малолетни или непълнолетни до предаванията по т.8 от Раздел II на Общите условия.

Раздел четвърти
ТАКСИ, НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

44. Предприятието събира от Абонатите такси за предоставяните от него услуги, както следва:
  А/ Еднократна – за свързване на Абоната към електронната съобщителна мрежа, посредством един брой абонатен контакт (таксата се заплаща при сключване на договора и не се връща при прекратяването му).
  Б/ Месечна - осигурява достъп до услугите, за които е сключен договора между Предприятието и Абоната и се заплаща в сроковете определени в Общите условия и в договора.
  В/ Изравнителна – изчислява се като част от месечната такса според броя на дните през които е осигурен достъп до услугите на Предприятието.
45. Месечната абонаментна такса предплаща авансово услугата за следващия месец.
46. Услугите се заплащат в офиса на Предприятието находящ се на адрес: гр.Полски Тръмбеш ,хотел ”Есперанто”тел. 06141 59 52 , гр.Килифарево тел.06114 2465 сградата на Народно читалище.
47. Сроковете за плащане на таксите за предоставените услуги са както следва:
  А/ Еднократната такса за свързване и изчислената изравнителна абонаментна такса се заплащат в момента на сключване на договора с абоната.
  Б/ Месечните абонаментни такси за услугите по т.5 А, Б, В и З обхващат период от един календарен месец и се заплащат авансово в срок до 30-то число на предходния месец.
  В/. Месечните абонаментни такси за услугите по т.5 Г, Д, Е, Ж и И обхващат период от дата до дата и се заплащат авансово. Крайния срок за предплащане на услугата съвпада с датата на сключване на договора за предоставяне на услугата.
48. Размера на таксите за предоставените услуги се определят съгласно т.3 от Общите условия.
49. Всички такси за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, съгласно действащите ценови тарифи на Предприятието.
50. Предприятието издава индивидуален документ на Абоната (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове ценови тарифи при всяка от използваните форми на разплащане.
51. Предприятието определя и променя ценовите тарифи за предоставяните услуги по реда на Закона за Електронните съобщения.
52. Предприятието прави публична ценовата тарифа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на ценовата тарифа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. Предприятието предоставя ценовата тарифа на разположение на Абонатите в WEB стрницата си в Интернет, на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си.

Раздел пети
РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

53. Предприятието може да промени Общите условия по своя инициатива или по предложение на Абонатите.
54. Предприятието обявява промените в Общите условия аудио-визуално, в WEB стрницата си в Интернет и на подходящи общодостъпни места, включително в офиса, на територията на гр.Килифарево и гр. Полски Тръмбеш.

Раздел шести
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

55. Споровете между Абонатите и Предприятието се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния Великотърновски съд.

Раздел седми
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕТО И АБОНАТИТЕ; СПИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ И ДРУГИ ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ ОТ АБОНАТИТЕ

56. Взаимоотношенията между Абоната и Предприятието, регламентирани с безсрочен договор, се прекратяват:
  А/ По взаимно съгласие изразено писмено;
  Б/ При отнемане правото на Предприятието да осъществява дейност по Общата лицензия;
  В/ Едностранно от Абоната с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие адресирано до Предприятието.
57. Взаимоотношенията между Абоната и Предприятието, регламентирани със срочен договор, се прекратяват:
  А/ По взаимно съгласие изразено писмено;
  Б/ При отнемане правото на Предприятието да осъществява дейност по Общата лицензия;
  В/ От всяка от страние с писмено предизвестие адресирано до другата страна в срок от 30 /тридесет/ дни преди изтичане на срока на договора. При липса на писмено предизвестие срокът на договора се продължава за същия срок за който е бил сключен.
  Г/ Едностранно от всяка от страните изразено с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие до другата страна и заплащане на неустойка към нея равна на общата стойност на дължимите вноски до изтичане на срока на договора.
58. Предприятието спира предоставянето на услугата, изключва Абоната от електронната съобщителна мрежа и може да откаже сключване на нов договор с него:
  А/ в случаите на неплащане на дължимите суми или при неизпълнение на задълженията му по т. 30;
  Б/ при неизпълнение на задълженията му по точки 33, 34 и 35 - след констатиране на нарушението.

Раздел осми
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

59. Абонатите имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на Предприятието на договорените задължения.
60. Абонатите реализират правото си по т.59, като подават до Предприятието жалби в писмена форма.
61. Отговорността на Предприятието се реализира при условията и по реда на т.23 и т.24.

Раздел девети
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

62. Предприятието прави Общите условия публични за Абонатите си, като ги публикува в WEB стрницата си в Интернет, поставя на достъпно място в своите офиси или по друг подходящ начин и предоставя достъп до тях на Абоната при сключване на договора.
63. Настоящите Общи условия важат и за сключените до момента на влизането им в сила договори.
64. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

Footer